Friday, February 25, 2011

Zikir Akhfal Khafi.


Salam hormat dan rahayu.


"Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkanNya kepadamu". Al Baqarah: 194. justeru memberi petunjuk pada martabat zikirmu. Setiap maqam memiliki martabat masing-masing, jahar maupun khafi. Orang yang zikirnya zikir lisan, bererti diberi petunjuknya sampai kepada zikir lisan. Orang yang berzikir dengan zikir khafi, bererti diberi petunjuknya sampai kepada zikir hati, begitu juga orang yang berzikir dengan zikir roh, pasti sampai kepada zikir roh.


seterusnya kepada zikir khafi dan 'akhfal khafi'. akan kembali kepada zikir lisan, kerana lisan berfungsi sebagai pemberi peringatan kepada hati, terhadap zikir yang dilupakannya. Zikir 'nafs' ialah zikir yang tidak didengar, zikir tanpa huruf tanpa suara, hanya didengar dengan indera dan gerakan dalam batin. Adapun zikir hati ini adalah zikir mudawwamah (berterusan) hati dalam hati dengan Jalaliyah dan Jamaliyah. Justeru hasil daripada zikir roh pula adalah menyaksikan cahaya Tajalli Sifat.


berzikir dan semedi
Zikir Sirr ialah zikir ke arah terserlah rahasia Ilahiyah. Adapun zikir khafi pula terarah pada cahaya keindahan zat Yang MahaTunggal di Maq' di Sidqin Muqtadir'. Manakala zikir Akhfal Khafi ialah zikir yang mampu melihat hakikat Haqqul Yaqin dan tidak ada satu pun yang dapat mengetahuinya kecuali Allah s.w.t. "Allah mengetahui sirr dan akhfah". (Thaha: 7).


Orang yang telah mencapai darajat zikir akhfal khafi, bererti telah mencapai titik roh terakhir yang lebih halus daripada roh-roh lainnya, iaitu Tiflul Ma'ani. Ia adalah latifah yang selalu mengajak kembali kepada Allah. Sebahagian ahli sufi besar mengatakan bahawa roh yang seperti ini tidak dimiliki oleh sembarang orang, hanya orang yang khawas yang memperolehnya,


"Allah menetapkan roh atas perintahNya kepada sesiapa yang dikehendakiNya diantara hamba-hambaNya". (Al-Mu'min: 15). "Ingatlah Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi". (Al-Imran: 191).

Tuesday, February 15, 2011

Tasauf (2) : Pengertian dan Perspektif.


Salam hormat dan rahayu.
Saya meneruskan penulisan ini berkaitan dengan pengertian dan perpesktif "Tasauf" berdasarkan penulisan As-Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani melalui kitabnya berjudul Sirrul Asrar. Penulisan lalu difokuskan kepada huruf 'Ta' dan 'Shad' dalam konteks perkataan Tasauf, kini difokus pula pada huruf 'waw'. Adapun huruf 'waw' diambil dari kata atau lafaz wilayah, dan merupakan untaian dari 'tasfiyah' (pembersihan).


"Ingatlah, sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada kekhuatiran terhadap mereka dan tidak(pula) mereka bersedih hati". (Yunus : 6).


Mereka mendapat khabar gembira di dunia dan di akhirat, serta mendapat wilayah iaitu berakhlak dengan akhlak Allah. Rasul bersabda : "berakhlaklah kamu sekalian dengan akhlak Allah". Seorang Salik hanya dapat masuk pada sifat-sifat Allah bila telah menghilangkan sifat 'Basyhariyah".


"Bila Aku mencintai seseorang hamba, maka Aku akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, lidahnya, tangan dan kakinya. Maka olehKu dia mendengar, olehKu, dia melihat, olehKu dia bicara, olehKu dia marah dan olehKu dia berjalan".


Wahai saudara-saudaraku, bersihkanlah dirimu dari selain Allah Tabaraka Wa Ta'ala. Firman Allah : "Katakanlah: "Yang Haq telah datang dan yang batil telah luput. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti luput." Bila seseorang itu telah mencapai sifat ini, maka berarti dia telah menyelesaikan tingkat huruf 'waw'.


Huruf 'Fa' pula diambil dari lafaz fana, ertinya peleburan diri pada Allah. Bila seseorang salik telah melebur sifat basyhariahnya, maka yang tinggal adalah sifat ahadiyat. Sifat ahadiyat adalah sifat Allah yang tidak akan rosak dan binasa. Justeru seseorang hamba yang fana denga Tuhannya, bererti dia pun kekal dengan mendapat Redha Allah.


"Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah". (Al-Qasas : 88). Ahli Tasauf mentakwilkan ayat ini bahawa yang dimaksudkan dengan segala sesuatu akan hancur binasa kecuali zat Allah adalah manusia yang telah mendapat amal soleh yang bertujuan mendapat Redha Allah, maka yang diredhai akan selalu bersama dengan yang meredhai.

Saturday, February 12, 2011

Tasauf ( 1 ) : Pengertian dan Perspektif.


Salam hormat dan rahayu


Saya ingin menerangkan sesuatu berkaitan ilmu tasauf yang seharusnya setiap individu berhak mengetahui mengenainya. Justeru penulisan ini sedikit sebanyak dapat meningkatkan pengetahuan pembaca. Saya cuba menerapkan penulisan ini berdasarkan terjemahan Kitab Sirrul Asrar nukilan oleh As-Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani (Fasal 6: Ilmu Tasauf).


Setiap individu boleh digelar sebagai ahli 'Tasauf' bila ia sudah membersihkan batinnya dengan cahaya Makrifat dan Tauhid, atau kerana mereka dinisbahkan kepada Ashabus-Suffiah (orang yang hidup di serambi masjid; bukan kerana miskin, tetapi mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan kehidupan dunia untuk sementara); atau juga kerana mereka memakai bahan pakaian dari bulu-bulu yang kasar. Bagi peringkat 'mubtadi' (tingkat dasar) adalah bulu domba, bagi peringkat menengah , bulu kambing, dan bagi peringkat terakhir adalah bulu 'mar'az' iaitu bulu yang paling halus. Begitu juga pada tahap batin tergantung kepada martabat ketinggian keadaannya. Makanan dan minumannya pun berbeza.


Dalam Tafsir Al-Mujma dijelaskan bahawa ahli zuhud (Hadrat Ahadiyat) makanan, minuman terkawal, dan pakaian mereka adalah kasar. Bagi ahli makrifat kesemuannya halus dan tidak melampaui batas dalam apa jua bentuk tindakan. tasauf terdiri dari empat huruf, iaitu, Ta'-Shad-Wau-Fa'. Huruf Ta' diambil dari perkataan taubat. Taubat terbagi kepada dua iaitu, taubat zahir dan taubat batin.


Huruf "shad'" diambil dari lafaz "Shafa'un" bermaksud bersih. Bersih terbahagi kepada dua, bersih hati dan bersih rasa. Bersih Hati ialah seorang yang 'salik' membersihkan hatinya dari kekotoran manusia (sifat basyhariyah) seperti syahwat-syahwat yang didorong oleh hati, antara contoh, banyak makan, minum, tidur dan berbicara, menyenangi benda dunia, seperti usaha yang berlebihan, bersetubuhan yang berlebihan, juga berlebihan dalam mencintai anak-anak dan keluarga. Untuk membersihkan hati dari sifat-sifat seperti ini hanya dapat dihasilkan dengan tetap melaksanakan zikrullah melalui talqin. Zikir jahar berlaku bagi mubtadi dan matinya sampai kepada peringkat khafiyah.

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gementarlah hati mereka". (Al-Anfal : 2).
Iaitu mereka takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah hanya akan tumbuh di dalam hati bila hatinya telah terbangun dari lupa dan hati yang telah dibersihkan. Bila hati telah dibersihkan, maka akan terpahat dalam hati gambaran ghaib dari kebaikan maupun keburukan. Nabi bersabda: "orang alim mengukir, sedangkan orang arif membersihkan". Adapun bersih rasa ialah dengan menjauhi segala sesuatu selain Allah dan mencintai Allah dengan terus menerus melaksanakan Asma Tauhid dengan lisan rasa di dalam rasa. Bila sifat ini telah tercapai, maka salik bererti mencapai maqam huruf "Shad'".